Ilmastonmuutokseen liittyvien uhkakuvien lisääntyminen, ja uusiutumattomien luonnonvarojen nopea väheneminen pakottavat maapallon väestön etsimään ja kehittämään vaihtoehtoisia, ja aivan uudenlaisia toimintamalleja ihmiskunnan säilymisen ja jatkuvuuden turvaamiseksi. Yksi mahdollinen ratkaisu lopullisen tuhon estämiseksi on niin sanottuun kiertotalouteen siirtyminen nopeasti ja kokonaisvaltaisesti läpi koko planeetan.

Ympäristöystävällinen elämäntapa voi lisätä työllisyyttä

Ympäristöystävällisyyden ja luonnon hyvinvoinnin edistämisen lisäksi kierrätyksellä ja kiertotalouden toimintojen kehittämisellä on myös työllisyyttä lisääviä vaikutuksia yhteiskunnassa. Kierrätys ja kiertotalous linkittyvät voimakkaasti toisiinsa, ja on esitetty arvioita, että voimakas pyrkimys ohjata yhteiskuntaa kiertotalouden suuntaan voisi työllistää seuraavien 15 vuoden aikana jopa kaksi miljoonaa ihmistä. Mikäli EU-alueen kierrätysaste saataisiin nousemaan 50 prosentista 65 prosenttiin, synnyttäisi se jopa 500 000 uutta työpaikkaa.

Kiertotalous tarkoittaa yksinkertaisesti luonnonvarojen mahdollisimman tehokasta hyödyntämistä ja uusiokäyttöä, sekä pyrkimystä vähentää syntyvän, hyödynnettäväksi kelpaamattoman jätteen määrää. Myös pelkästään Suomen tasolla potentiaaliset elinkeinomahdollisuudet kierrätyksen ja kiertotalouden ympärillä ovat merkittävät. Tehokkaaseen kierrätykseen liittyvät prosessit, erilaisten tuotantolaitosten rakentaminen ja ylläpito, sekä suunnittelu ja toteuttava taso ovat niitä sektoreita, joille kiertotalouden voimistumisen myötä syntyy eniten uusia työpaikkoja. Myös erilaiset ympäristöjärjestöt ja muut ympäristöasioita ajavat yhteenliittymät työllistävät tulevaisuudessa koko ajan suuremman määrän ihmisiä.

Kiertotalouden työmahdollisuuksista puhuttaessa työpaikat voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään.

  • Kiertotaloutta tukeva työ on mikä tahansa koko- tai osa-aikainen ammatti, joka kiinteästi liittyy vähintään yhteen kiertotalouden olennaiseen elementtiin.
  • Suoraan kiertotalouteen liittyvä työ käsittää kiertotalouden ydinstrategioiden ja -toimintojen suorittamiseen kiinteästi liittyvät tehtävät.
  • Epäsuorasti kiertotalouteen liittyvä työ tarkoittaa kaikkia edellä mainittuja työtehtäviä tukevia ammatteja.

Kiertotaloutta tukevat työpaikat

Kiertotalouden toimintoihin olennaisesti liittyvien osa-alueiden kehittämiseen tarvitaan runsaasti taustatyötä, ja niin sanottua näkymätöntä työvoimaa erilaisten perustason suunnittelu- ja tutkimustehtävien hoitoon, sekä mm. lupa-asioiden tutkimiseen ja selvittelyyn. Samoin tämän kaltaisissa tehtävissä työskentelevillä on suuri vastuu, ja hyvät mahdollisuudet omalta osaltaan vielä edesauttaa kiertotalousmallin voimistumista tekemällä sitä tukevia ja jouduttavia päätöksiä ja ratkaisuja.

Kaupan alan yritysten johtavissa asemissa työskentelevät voivat esimerkiksi verkostoitua muiden saman alan toimijoiden kanssa, ja luoda vastuulliseen ja eettiseen kaupankäyntiin ja yritystoimintaan keskittyviä laaja-alaisia käytäntöjä ja sopimuksia.

Insinöörit, suunnittelijat ja arkkitehdit voivat omalta osaltaan vaikuttaa suuresti kiertotalouden edistämiseen, ja sitä kautta suotuisasti kestävää kehitystä ruokkivan yhteiskuntamallin vakiintumiseen. Suunniteltaessa uusia rakennuksia, tehtaita ja tuotantolaitoksia, on niihin valituilla tekniikka- ja materiaaliratkaisuilla suuri merkitys kokonaiskuvaan. Ympäristöystävälliset valinnat tuottavat konkreettisesti lisää työpaikkoja vastuullisesti toimiville, ja vihreitä arvoja vaaliville tavarantoimittajille, ja lisäksi pitkällä tähtäimellä ekologiset valinnat muuttavat maailmaa ja yhteiskuntaa vaikka sitten vain rakennusprojekti kerrallaan.

Modernin nykytekniikan täysipainoiseen hyödyntämiseen, sekä ennusteiden, kaavioiden ja suunnitelmien tekemiseen, tarvitaan suuri joukko erilaisia tietotekniikan ja automatiikan ammattilaisia. Etenkin täysin uudenlaisia, innovatiivisia keksintöjä suunniteltaessa on tietokonemallintamisella, ennusteilla ja automaattisella profiloinnilla iso ja tärkeä merkitys pohjatyössä.

Kiertotalouden synnyttämät työmahdollisuudet

Suunnittelusektorilla tehtyjen, kiertotaloutta tukevien päätösten konkretisoituessa syntyy toimeenpanotasolle runsaasti uusia työmahdollisuuksia. Uudenlaisten, rakentamiseen ja teollisuuteen liittyvien innovaatioiden toteutusprosessissa tarvitaan työvoimaa projektin kaikkiin eri vaiheisiin, ja näin työllistävä vaikutus on nähtävissä selvästi läpi koko yhteiskunnan.

Esimerkiksi kun kunnallisella tai valtakunnallisella tasolla on tehty lopullinen päätös aurinkoenergian lisääntyvästä hyödyntämisestä uusiorakentamisessa, työllistää se viime kädessä aurinkopaneelien suunnittelijoita, valmistajia, asentajia, sekä lopuksi vielä huolto- ja ylläpitohenkilökuntaa.

Kierrätysaatteen yleistyessä, ja mahdollisimman pitkälle viedyn materiaalien ja raaka-aineiden uusiokäytön kasvaessa, syntyy runsaasti uuden työvoiman tarvetta erilaisiin lajittelu- ja erottelutehtäviin. Myös erilaisia käsityöläisiä sekä taidealojen ammattilaisia ja suunnittelijoita työllistyy kierrätettyjen raaka-aineiden uusiokäytössä ja hyödyntämisessä.